om norske politikere, forsvaret og hvordan de sammen knuser demokratiet.

Lokaldemokratiet i Åmot kommune i Hedmark, og også Fylkesmannen i Hedmark, har blitt voldtatt for åpen scene i flere omganger tilknyttet militære installasjoner ved Rena leir i Østerdalen. Det er en stygg sak, med løgner, tvilsom tildeling av entreprenøroppdrag, rolleblanding og åpenbar misbruk av miljørettede fagrapporter (NIVA/NINA). Fagrapporter som advarer mot konsekvenser i form av blant annet støyforurensning, og ikke minst for livsformene i Renaelva. Elva har en allerede sterkt truet og sårbar restbestand av storørret, grunnet vassdragsregulering og dårlig fungerende vandringsmuligheter (nærings- og gytevandring), og en bestand av storvokst harr vil også bli rammet. I disse dager starter byggingen av fire OVAS-traséer (11.02.08), vadetraséer á 10 meters bredde, for stridsvogner over Renaelva, og det på viktige gyteområder for fiskebestandene. (Hvem som er entreprenør, jo den samme John Galten AS det er linket til ovenfor. Hva med Åmot kommunestyre nå? Søknaden om byggetillatelse ble levert dem 05.02.08, men Forsvarsbygg har ikke til hensikt å vente på svar. Planene er lagt. Veien om lokaldemokratiet skjer proforma!).

Men hvordan stemmer dette inngrepet i Renaelva med hva som har blitt sagt og lovet i saken underveis? Følgende sitat er sakset fra dette dokument, sitat:

PROSESS Rena Elv/Løpsjøen

Konklusjon: Det eneste Stortinget noensinne spesifikt har sagt om Rena vassdraget, er at det IKKE skal brukes:

1. Rena elva skal ikke røres – Stortingets vedtak om ny hovedflyplass og flytting av Kavaleriet til Åmot, spesifiserer opprettelsen av vernesoner mot Løpsjøen og Rena elva, for å beskytte vassdraget mot forsvarsaktiviteter (Stortingsprop. 90 [1991-1992]).

2. Rena elva konsekvensutredes ikke – ingenting skrives som tyder på bruk verken av Rena elv eller Løpsjøen gjennom Konsekvensutredning om nytt regionalt skyte- og øvingfelt 1996

3. Rena elva / Løpsjøen skal ikke røres – Åmot kommune vedtar kommunedelplan for Rødsmoen (1997), der vernesoner opprettes for å sikre vern av disse viktige friluftsområdene.

4. Rena elva skal ikke brukes – prosjektdirektør Gransæter under åpent møte på Terningmoen, 7. juni 1997.

5. Bruk av Rena elv/Løpsjøen ikke aktualisert – Stortingsmelding nr. 11 (1998 – 1999), vedtatt 19. mars 1999 uten at vassdragene er nevnt.

6. Forbud mot inngrep i Rena elv – enstemmig kommunestyrevedtak 31. mai 2001.

7. Bruk av Rena elv / Løpsjøen ikke problematisert – Vedtak av Stortingsprop. 45 (2000 – 2001), juni 2001, som innebærer flytting av ingeniørregimentet fra Hvalsmoen til Rena. Ingeniørregimentets behov for øving i vann utenfor forsvarets eksisterende områder nevnes ikke, og er ikke gjenstand for debatt eller problematisering. Heller ikke behov for Broskolen i Løpsjøen.

8. Bruk av Rena elv må konsekvensutredes – Åmot kommunes anmodning til MD, avvist av MD 01.07.02.

9. Broskolen vedtas med knappest mulig flertall – Åmot kommunestyre 4.9.03, etter sterkt statlig press. Bygging er ennå ikke startet.

Ingeniørregimentet oppdager at Rena elva og Løpsjøen ikke tilfredsstiller deres øvingsbehov. Det kommer som en stor overraskelse når Forsvarsbygg avslører at Glomma må tas i bruk i tillegg. Forsvarsbygg forsikrer at bruken kun vil skje i begrenset omfang. Så utarbeides aktivitetsplanene, som viser at Glomma kan belegges med aktivitet ca. 65% av året.

Under befaring i Åmot juni 2005, ba SFT om et utfyllende notat om konsekvensene for Holmbo camping av Forsvarets bruk av Rena elv og Løpsjøen (Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet). Notatet fra BIO-RØ er basert på tilgjengelige utredninger og planer, og kan leses ved å klikke på lenken nedenfor. Sitat slutt. (Se lenke i bunn av denne). 

Lokaldemokratiet har blitt tråkket ned i myra fra første stund ved at Åmot kommunestyre enstemmig, og i tre omganger, gikk mot opprettelse av skytefelt. Dernest ble kommunestyret, sammen med et enstemmig Fylkesutvalg i Hedmark Fylkeskommune, overkjørt av staten etter krav om at utbygging skulle stanses i påvente av at søknaden om utslippstillatelsen for støyforurensning var ferdigbehandlet av SFT. Og endelig tok kommunen opp med Miljøverndepartementet (MD) behovet for ytterligere konsekvensutredninger, som følge av krav i flere høringsinnspill til revidert kommuneplan, da etableringen av Østerdal Garnison med overføring av Ingeniørvåpenet ble bestemt. MD, som avgjør slike saker, viste i stedet til Forsvarsdepartementets egne vurderinger der behovet for ytterligere konsekvensutredninger ble avvist!

Man tror knapt hva man leser! Og dette er bare små utdrag som viser hvordan lokaldemokratiet kan overkjøres og ignoreres fullstendig når sentrale myndigheter har bestemt seg for noe. Mitt inntrykk er at Åmot kommunestyre har vært på banen og forsøkt på hederlig vis å ivareta naturen i området. Etter hvert har de vel innsett at det bare er å nikke og dilte med. Kanskje har noen også latt seg presse eller true grunnet risiko for tap av de økonomiske fordeler militær tilstedeværelse gir for kommunen og det lokale næringsliv. Men alt i alt er dette et skremmende eksempel på maktovergrep og manglende respekt for lokaldemokratiet – faktisk også overfor Fylkesmannen!

Det sørgelige faktum er at sentrale myndigheter har vært en av hovedaktørene bak voldtekten av lokaldemokrati og lokalsamfunn. De har ikke ønsket konsekvensutredninger. De har ikke vært opptatt av å få fakta på bordet. De har vært like løgnaktige og udemokratiske hele veien som Forsvaret og Forsvarsbygg. Det at man underveis stadig har frontet anlegget som et prosjekt med høyt fokus på naturmiljøet, åpen og god informasjon, samt godt samarbeid med lokalsamfunnet, framstår bare som en av mange usannheter.

Nå har Forsvarsbygg opprettet et eget Rena Forum (RF) som er omtalt i deres Nyhetsbrev for februar 2008. Jeg har ikke sett noen deltakerliste for RF, men det vil snart vise seg om man vil finne personer til forumets 8 stoler. Det mest overraskende om man klarer å opprette et slikt forum, er at bakgrunnen som er skissert ovenfor er allment kjent. Deltakerne fra ulike brukerinteresser av elva vet at dette høyst sannsynlig blir et spillfekteri mot umoralen selv. Det beste man kan oppnå, er å bli sittende som gissel i saker der alt synes planlagt på forhånd, og hvor det som tilsynelatende skal handle om miljøhensyn, demokrati og samarbeid, er skuebrød. Om noe overrasker, er det at ikke Den Norske Turistforening ved lederen er invitert inn i forumet. DNT er trolig ikke, som tidligere i prosessen, mot inngrepene per i dag. I hvert fall ikke om vi spør lederen, tidligere Forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Hun ville blitt et egnet gissel, for ikke å si Krohn-vitne.

RENA FORUM

2 repr. Åmot Elvelag/Åmot Utmarksråd, (sekretariat)

1 repr. Forsvarsbygg

1 repr. Glommen og Laagen Brukseierforening

1 repr. Åmot Jakt- og Fiskeforening

1 repr. Åmot kommune

1 repr./observatør, HiH/Evenstad Settefiskanlegg

1 repr./observatør, Fylkesmannen i Hedmark

Vederlaget for å sitte i RF, vil nok bidra til at navnelista blir fylt uten problemer. Men annet enn noen kroner for å sitte der, vil det neppe være å hente. Historien i denne saken tilsier ikke det. Og Fylkesmannen i Hedmark, samt representanten fra Åmot kommune, burde boikotte hele forumet ved å trekke ned buksene, bøye seg fram og vise sårskader fra tidligere voldtekt! I tillegg har HiH/Evenstad Settefiskanlegg og Fylkesmannen i Hedmark (ved Fiskeforvalteren) vært mer opptatt av settefisk enn villfisk, og her stiller også GLB sterkt. Så med tanke på elvas og villfiskens ve og vel, er de blanke – eller snarere svarte – kort.

Det eneste fornuftige Fylkesmannen kunne gjøre, var å gi sin plass og sin stemme til for eksempel Museth eller Kraabøl (2 av 4 bak NINA-rapport 234), to biologer med fersk kunnskap om lokaliteten og problematikken ihht Forsvarsbyggs planer, og med en integritet panelet kunne nytt godt av. På den annen side er jeg høyst usikker på om deres bidrag ville hatt noen virkning når jeg ser hvordan rapportene deres leses og hvordan de brukes:

Utdrag fra NINA-rapport 234, og eksempel på Forsvarsbyggs bruk av denne rapporten, blant annet i sitt Nyhetsbrev, februar 2008:

Under kapittelet i Nyhetsbrevet som heter “Effekter på fisk og miljø”, stemmer fint lite. Man innleder med å vise til et miljøfaglig grunnlag for OVAS-inngrepet ved rapporter fra NIVA og NINA, og man skriver, sitat:

Basert på denne kunnskapen er Forsvarsbygg av den oppfatning at de samlede effekter av bygging og drift av traséene ikke vil påvirke produksjonsforholdene for fisk i vesentlig grad. Sitat slutt.

NINA Rapport 234 er en av rapportene man støtter seg på, og den sier blant annet i debattdelen (5.2), sitat:

Denne undersøkelsen har bekreftet at OVAS-området er et viktig gyteområde for både harr og ørret. (…) Vi vurderer de negative effektene av de fysiske inngrepene i OVAS-området som potensielt mer alvorlig for harr- og ørretrekrutteringen i området enn militær båtaktivitet i elva i det omfanget som er skissert. (…) Dersom gytingen blir utsatt som følge av forstyrrelser vil dette sannsynligvis medføre redusert naturlig rekruttering for vedkommende art. (…) Forsinkelser (i gytingen) utover disse naturgitte forholdene (temperatur, lys, med mer.) har vist seg å redusere gytesuksessen i betydelig grad. (…) Overmodning gir redusert levedyktighet hos rogn, og økt dødelighet, misdannelser og redusert fertilitet øker med økende antall døgn som går mellom tidspunktet for eggløsning (naturlig gytetidspunkt) og forsinket gyting/befruktning. (…) Disse tre faktorene (dødelighet, antall misdannede og antall ubefruktede rognkorn) er essensielle parametere på naturlig gytesuksess, og den raske og betydelige endringen som følger av økende tidsdifferanse mellom eggløsning og befruktning viser hvor sårbar laksefisk er for forstyrrelser som medfører forsinket gyting. (…) Forstyrrelser fra båttrafikk i Rena vil kunne virke forsinkende på gytefisk ved at fryktreaksjoner som oppstår hos fisk ved passering av båter vil medføre avbrudd i naturlige atferdssekvenser i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av gytingen. Sitat slutt.

Jeg minner altså igjen om hva Nyhetsbrevet fra Forsvarsbygg sier: “Basert på denne kunnskapen er Forsvarsbygg av den oppfatning at de samlede effekter av bygging og drift av traséene ikke vil påvirke produksjonsforholdene for fisk i vesentlig grad.”

Hva skal man egentlig med forskningsrapporter når man ikke klarer å lese dem? Og hvordan i all verden våger man å støtte seg på disse rapportene, som så klart sier at anlegging og drifting av OVAS-traséene, og med tilhørende båttrafikk under øvelsene, med all mulig sannsynlighet vil påvirke fiskens gytesuksess? For her kommer også vitellogenesen (modning av rogn i en 2-månedersperiode før gyting) inn, som forteller at forstyrrelser av gytefisk de to månedene før selve gytingen trolig skader mer enn forstyrrelser under selve gytingen. Jeg kan ikke med beste vilje tolke Forsvarsbyggs Nyhetsbrev som annet enn desinformativt! Og at det skjer bevisst og med overlegg for å unngå protester fra lokalbefolkningen, er jeg ikke i tvil om.

Sjansen for at Museth og Kraabøl ville blitt gisler som medlemmer av Rena Forum, siden Forsvarsbygg allerede har vedtatt og startet inngrep og ødeleggelser i elva, er mer enn stor. Men de ville blitt gode navn på lista når Forsvarsbygg skulle framlegge bevis for at de har gjort alt i sin makt for å ta hensyn til villfisk og miljø.

Hele saken har vært betent fra start, og det slutter ikke her. Jeg kontaktet forleden dag et medlem av Forsvarskomitéen for å få dem til å se inn i ulike sider ved saken, og ble lovet at det skulle luftes for Forsvarsdepartementet i går (13.02.08). Om konkrete svar kommer ut av det, eller hvor vidt saken blir noen sak, er høyst tvilsomt. Men det er lov å håpe.

Reklamer

One response to this post.

  1. Innlegget ligger også ute på iNorden, her:
    http://inorden.org/?p=2268&language=no

    Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: